Privacy Statement

Privacy Statement Burger Executive B.V.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, dan wordt deze informatie gebruikt in overeenstemming met dit Privacy Statement.

Wanneer u als kandidaat, sollicitant, zelfstandigen zonder personeel of (directe of ingehuurde) werknemer persoonsgegevens aan Burger Executive B.V. verstrekt, worden uw gegevens opgenomen in de databank van Burger Support B.V. Dit geldt ook voor de gegevens die u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie (zoals een (potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) bedrijf of instelling) aan ons verstrekt.

Burger Executive B.V. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Verwerking technische informatie en cookies van onze websitebezoekers

In het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wel verzamelt Burger Executive B.V. net als veel andere websites, automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het IP- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd dat u onze website en -pagina’s bezoekt, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
Burger Executive B.V. gebruikt de verzamelde technische gegevens en cookies om te onderzoeken hoe bezoekers de website gebruiken. Tevens kan Burger Executive B.V. met deze gegevens de website afstemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Wanneer verzamelt Burger Executive B.V. uw persoonsgegevens?

Burger Executive B.V. verzamelt uw gegevens bijvoorbeeld:

 • Als u onze website bezoekt;
 • Vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website;
 • Als u zich inschrijft op ons kantoor;
 • Als u zich op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

en als Burger Executive B.V. dit niet direct van u heeft ontvangen:

 • Indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen, enkel indien Burger Executive B.V. een gerechtvaardigde reden hebben waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd bent in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval wordt u benaderd of u interesse heeft om zich bij Burger Executive B.V. in te schrijven conform de voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement. Heeft u geen interesse dan relevante gegevens van u verwerkt worden om uw wens niet benaderd te worden, te kunnen honoreren.
 • Indien Burger Executive B.V. persoonlijke informatie ontvangt van door u opgegeven referentie contactpersonen.
 • Van leveranciers in het kader van in- en doorleen.

Waarom verwerkt Burger Executive B.V. uw persoonsgegevens?

Burger Executive B.V. verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van de hr-dienstverlening, waaronder; bemiddeling, detachering, executive search en talent acquisition.
Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 1. (correct en duidelijk) met u te communiceren;
 2. de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 3. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers;
 4. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
 5. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 6. uw loopbaan te begeleiden en u te helpen bij outplacement;
 7. u voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid- en/of beeldmateriaal, in geval van video’s en foto’s: uitsluitend indien u deze op vrijwillige basis aan ons hebt verstrekt, of hebt laten verstrekken.
 8. uw feedback of klachten te verwerken of daarop beter te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn;
 9. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 10. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 11. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 12. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 13. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 14. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 15. als Burger Executive B.V. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u is aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerkt Burger Executive B.V.?

Burger Executive B.V. verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Specifiek verwerkt Burger Executive B.V. onder meer de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens en geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen of opleidingen en/of testen die u via Burger Executive B.V. of zelf heeft gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.

Burger Executive B.V. controleert het ID bewijs tijdens de intakegesprekken om na te gaan of u mag werken in Nederland. 

Gegevens zoals uw geslacht vraagt Burger Executive B.V. op om correct met u te communiceren, geboortegegevens om u in onze systemen te identificeren en om te bepalen of Burger Executive B.V. bepaalde verplichtingen heeft.

Burger Executive B.V. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Daarnaast kunnen bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Dit wordt gedaan om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies en onze re-integratieverplichtingen na te komen. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie deelt Burger Executive B.V. uw persoonsgegevens?

Burger Executive B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende ontvangers:

 • Haar opdrachtgevers waar we u voor kunnen stellen;
 • Onderaannemers en leveranciers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Burger Executive B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren;
 • individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld uw referentie hebben of geschiktheid of die Burger Executive B.V., op uw verzoek, gegevens verstrekken of die Burger Executive B.V., op uw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 • derden aan wie Burger Executive B.V. gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
 • overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers);
 • en in alle overige gevallen waarin Burger Executive B.V. hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

De bewaartermijnen die Burger Executive B.V. hanteert, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten 
Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact. U ontvangt twee jaar na het laatste contact een bericht dat u bij Burger Executive B.V. staat ingeschreven.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf, per mail of telefoon, uitschrijven bij Burger Executive B.V. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Burger Executive B.V..

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Burger Executive B.V. verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zij zaken doet, voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Burger Executive B.V. verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen;
 • gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt of vertegenwoordigt;
 • gegevens om een goede zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden;
 • gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten.

Waarom verzamelt Burger Executive B.V. persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • de overeenkomst met u te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
 • met u te kunnen communiceren;
 • een goede zakelijke relatie met u te onderhouden, om aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten waaronder events;
 • om te kunnen factureren;
 • om de kredietwaardigheid te bepalen;
 • voor rapportagedoeleinden;
 • onze dienstverlening te verbeteren.

Burger Executive B.V. kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Burger Executive B.V. hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Beveiliging

Burger Executive B.V. spant zich in om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Dit doet zij aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Werknemers van Burger Executive B.V. die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Burger Executive B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Burger Executive B.V. voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.500,– per gebeurtenis en maximaal € 3.000,– per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Burger Executive B.V. zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Inzagerecht

U kunt Burger Executive B.V. op elk gewenst moment via privacy@burgerexecutive.nl dan wel per brief (Burger Executive B.V., Zilverparkkade 22, 8232 WJ te Lelystad) verzoeken aan te geven welke gegevens zij van u verwerkt. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Burger Executive B.V. streeft ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop Burger Executive B.V. uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via privacy@burgerexecutive.nl, dan wel door een brief te sturen naar Burger Executive B.V., Zilverparkkade 22, 8232 WJ te Lelystad. Het streven is om binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan wordt u verzocht dit direct te melden via privacy@burgerexecutive.nl

Wijzigingen

Burger Executive B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website. Deze versie is bijgewerkt in juni 2021.

× Available from 00:00 to 23:59