Vacature Lid Raad van Toezicht – Bestuurlijk / Onderwijs

 • Parttime
 • Lelystad

Referentie: 6309

Lid Raad van Toezicht - Bestuurlijk / Onderwijs

Flevoland | Onderwijsgroep | Ambitie | Actueel | Netwerk | Maatschappelijk

Wat bieden wij?

 • BurgerSupport logo

  Belangrijke maatschappelijke invloed voor de toekomst van het speciaal onderwijs

 • BurgerSupport logo

  Uitdagende vraagstukken

 • BurgerSupport logo

  Zeer gemotiveerde en ambitieuze werkomgeving

 • BurgerSupport logo

  Grote diversiteit aan invalshoeken (HRM, arbeid, financiën, recht, innovatie, samenwerkingsverbanden etc.)

 • BurgerSupport logo

  Op jaarbasis 4 vergaderingen en 2 sessies met het personeel

 • BurgerSupport logo

  De wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding

 • BurgerSupport logo

  Een onkostenvergoeding

 • BurgerSupport logo

  Optie tot vice-voorzitter met doorgroei naar voorzitter

Wat neem je mee?

 • BurgerSupport logo

  Brede maatschappelijke kennis en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving

 • BurgerSupport logo

  Ervaring als toezichthouder van een [onderwijs]organisatie

 • BurgerSupport logo

  Onpartijdig en onafhankelijk

 • BurgerSupport logo

  Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders

 • BurgerSupport logo

  Strategisch en analytisch denkvermogen

 • BurgerSupport logo

  Sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden

 • BurgerSupport logo

  Besluitvaardig, slagvaardig, oordeelvormend vermogen en constructief-kritisch

 • BurgerSupport logo

  Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus; geen solist of betweter

 • BurgerSupport logo

  Affiniteit met en inlevingsvermogen in het functioneren van de Stichting en het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs

 • BurgerSupport logo

  Bereikbaar en beschikbaar voor het uitoefenen van de functie

 • BurgerSupport logo

  Binding met Lelystad en Flevoland

De vacature

Doel van de functie:

De Raad van Toezicht (RvT) is het interne toezichthoudend orgaan van de Stichting en houdt toezicht op de organisatie en op het functioneren van de bestuurder. Hierbij volgt de Raad de Good Governance van het PO en VO. Uitgangspunt voor het toezicht is dat de RvT over het integrale belang van de organisatie en haar werkomgeving waakt, een en ander zoals dit door het Bestuur wordt uitgedragen en gerealiseerd. De toezichthoudende functie heeft dan ook niet uitsluitend betrekking op de Stichting zelf, maar tevens op de relatie tussen de Stichting en diegenen die belang hebben bij Stichting, haar doelen en haar activiteiten. Hiermee wordt tevens het maatschappelijk belang van de organisatie gediend. De RvT vertegenwoordigt relevante kennis en ervaring om zijn taken adequaat uit te oefenen. De RvT participeert in de omgeving van de Stichting (maatschappelijk en provinciaal/regionaal) doordat de leden van de RvT deel uitmaken van netwerken waarin zij relevante informatie kunnen opdoen, zoals het signaleren van trends in de maatschappij en, als ambassadeurs van de Stichting, de belangen van Eduvier kunnen dienen.

Verantwoordelijkheden en taken van een lid van de Raad van Toezicht:

De taken en verantwoordelijkheden van de RvT zijn vastgelegd in de statuten. Een nadere duiding leidt tot het volgende overzicht:

Goed onderwijsbestuur 

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, naleving en handhaving van goed onderwijsbestuur, een en ander zoals geregeld en bedoeld in de Code Goed Onderwijsbestuur in het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. De RvT houdt toezicht dat dit gebeurt.

Bestuurlijke inrichting 

De RvT keurt voorstellen tot vaststelling en wijziging van de statuten en de bestuurlijke inrichting van de organisatie goed.

Profiel van de identiteit van het onderwijs

De RvT keurt het profiel van de identiteit van het onderwijs van de Stichting via de statuten goed. Hiervan kunnen levensbeschouwelijke, onderwijskundige en maatschappelijke elementen deel uitmaken.

Toezicht op het Bestuur en op de algemene gang van zaken 

De RvT oefent toezicht uit op het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Deze toezichthoudende taak strekt zich in elk geval uit tot:

 • Goedkeuren van (eventuele wijziging van) de statuten
 • Goedkeuring van het strategische beleid
 • Naleving van wet- en regelgeving
 • De interne controle en risicobeheersing
 • Benoeming, schorsing en ontslag van het Bestuur
 • Het optreden als bevoegd werkgever van het Bestuur
 • Goedkeuring van de begroting en van het jaarverslag
 • Aanwijzen en benoemen van de accountant en periodiek overleg met de accountant over de jaarrekening
 • De maatschappelijke effecten en het maatschappelijke resultaat van de Stichting
 • Het recht te beschikken over alle informatie aangaande de Stichting en haar bedrijfsuitoefening

Klankbord en advies 

De RvT fungeert tevens als klankbord voor het Bestuur en kan het Bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde staan.

Financiële regelingen 

De RvT stelt de volgende regelingen vast:

 • Regeling ‘Vacatiegeld en Onkostenvergoedingen Raad van Toezicht’
 • Regeling ‘Bezoldiging en Onkostenvergoedingen Bestuur’

De jaarrekening informeert welke bedragen op grond van deze regelingen in het betreffende boekjaar zijn uitbetaald.

Hoe ziet de procedure eruit?

Uitgangspunt is in de RvT vergadering van 15 juni 2023 de twee nieuwe leden voor te dragen en te benoemen (voor minimaal vier jaar met mogelijkheid tot verlenging tot max. acht jaar).

Er is een selectiecommissie samengesteld (bestaande uit drie vertegenwoordigers van Eduvier), die in de eerste week van juni 2023 gesprekken voert met maximaal drie kandidaten per domein / accent. Hieruit wordt een kandidaat unaniem gekozen en voorgedragen aan de voltallige Raad.

Het doel is per 1 augustus 2023 twee nieuwe leden voor de RvT te laten starten.

Werken bij

Stichting Eduvier onderwijsgroep (nader te noemen: Eduvier) is dé onderwijsinstelling voor (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs en praktijkonderwijs in Flevoland voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 20 jaar die gespecialiseerde onderwijsondersteuning nodig hebben vanwege een belemmering binnen het autistisch spectrum, ernstige gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek of omdat zij moeite hebben met leren. Zij bieden onderwijs op de niveaus praktijkonderwijs, vmbo b/k, vmbo tl en havo/vwo. Daarnaast verzorgen zij arbeidstoeleidingstrajecten voor jongeren uit de doelgroep en voor jongeren die in het regulier onderwijs uitvallen en die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook verzorgt Eduvier training en scholing aan leerkrachten en begeleiders in het regulier en speciaal onderwijs.

Het (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs, het praktijkonderwijs en de begeleiding zijn gebaseerd op het ‘één kind - één plan’ principe. Leerlingen volgen een (individueel) onderwijstraject dat gericht is op het versterken van kennis en sociaal-emotionele vaardigheden, het kunnen hanteren van hun belemmering en het ontwikkelen van hun talenten. De focus ligt op wat leerlingen kunnen, op hun ambities, op hun ontwikkeling en op succeservaringen. Elke nieuwe dag biedt nieuwe kansen. Het doel is de (potentiële)  leerlingen voor te bereiden op een vervolgopleiding of werk en daarmee op een volwaardige plek in onze maatschappij.

Carlijn Burger Support ineenflits 5-10-22 (2)

Interessante uitdaging?

Hebben we nog steeds je aandacht en wil je samen met ons onderzoeken of dit jouw nieuwe uitdaging wordt? Dan zie ik jouw sollicitatie graag tegemoet via onderstaande button.

Carlijn van der Burg
Werving & Selectie Consultant
carlijn@burgerexecutive.nl
(0320) 23 29 21

Een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), specifieke testen of een uitgebreid assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure .

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.

0 Shares
× Available from 00:00 to 23:59